Når har man rett til permisjon?

Permisjon er en rett for arbeidstaker til å være borte fra arbeidet sitt i et begrenset tidsrom. Arbeidstakeren er i perioden fortsatt ansatt og har dermed rett og plikt til å komme tilbake til arbeidet når permisjonsperioden er over. Det finnes flere ulike typer permisjonsordninger, både lønnet og ulønnet. Arbeidsmiljøloven kapittel 12 har lovfestede regler for enkelte permisjonsordninger.

Permisjonen kan også avtales mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, eller følge av tariffavtale. Arbeidstakers rett til slik permisjon og eventuell lønn vil da være avhengig av avtalen som er inngått.

 

Foreldrepermisjon

Som foreldre har dere rett til permisjon i sammenheng med svangerskap, fødsel og omsorg i den første tiden. Under permisjonstiden har man normalt også krav på utbetaling av foreldrepenger fra NAV. Foreldres rett til permisjonen følger av arbeidsmiljølovens regler, mens reglene for rett til foreldrepenger følger av trygdelovens regler. Oppdelingen av de to rettighetene gjør at mange kan synes det er komplisert å sette seg inn i de ulike reglene som gjelder for permisjon. I denne artikkelen vil det bli gitt en kort innføring i forholdet mellom foreldrepermisjon og foreldrepenger, samt en oversikt over de permisjonsordningene dere har rett på som foreldre.

 

Hvor lang foreldrepermisjon har dere rett på?

Som foreldre har dere rett til permisjon på til sammen 12 måneder. Disse 12 månedene inkluderer mor sin rett til permisjon på inntil 12 uker under svangerskapet og mors seks ukers obligatoriske permisjon etter fødsel. Disse permisjonsordningene er nærmere beskrevet nedenfor.

I tillegg til de første 12 månedene har hver av foreldrene rett til ytterligere et års permisjon. Dersom dere ønsker å benytte dere av denne utvidede retten, må permisjon tas ut rett etter det første året med permisjon.

 

Slik påvirker reglene om foreldrepenger valg av permisjonstid

Ut over de nevnte uker som er forbeholdt mor står dere som foreldre i utgangspunktet fritt til å fordele permisjonstiden mellom dere etter eget ønske. Av betydning for fordelingen av øvrig tid er imidlertid retten til utbetaling av foreldrepenger. Stønadsperioden løper under hele permisjonstiden og kan i utgangspunktet deles mellom foreldrene dersom begge fyller vilkårene for rett til foreldrepenger. Les mer om vilkårene for foreldrepenger og send inn søknadsskjema på NAV.no.

For å bidra til nærmere kontakt mellom far og barn allerede i barnets første leveår er det fastsatt en egen fedrekvote. Fedrekvoten innebærer at 15 uker av stønadsperioden er unntatt fra deling mellom foreldrene, og forbeholdt far. Stønadsreglene setter tilsvarende 15 uker forbeholdt mor. Disse ukene inkluderer tiden under svangerskaps- og fødselspermisjon. Kvotene innebærer at til sammen 30 uker er unntatt fra deling under stønadsperioden.

 

Mors rett til svangerskap- og fødselspermisjon

Under svangerskapet har mor rett til å ta permisjon fra arbeidet i inntil 12 uker. Dersom du må være borte fra jobb grunnet sykdom regnes dette som vanlig sykefravær og skal ikke trekkes fra permisjonstiden. Permisjon under svangerskapet er frivillig. Dette i motsetning til å ta ut permisjon de første seks ukene etter fødselen som er en plikt for mor, såkalt fødselspermisjon.

Dersom du velger å benytte deg av retten til svangerskapspermisjon før fødselen vil retten til foreldrepermisjon etter fødselen begrenses med et tilsvarende antall uker. Du kan i utgangspunktet velge når i svangerskapet du ønsker å ta ut permisjonen. Det kan likevel være greit å merke seg at retten til foreldrepenger inntrer tidligst 12 uker før fødsel.

I forbindelse med svangerskapskontroll har du rett til fri fra arbeidet med lønn, dersom det ikke er mulig å gjennomføre slike undersøkelser utenfor arbeidstiden.

 

Omsorgspermisjon for far eller andre som bistår mor

I forbindelse med fødselen har faren rett til to ukers permisjon for å bistå mor. Hvis foreldrene ikke bor sammen, kan retten til omsorgspermisjon utøves av en annen som bistår mor. Andre som bistår mor kan være en samboer som ikke er barnets far, en venn eller slektning av mor eller hennes homofile partner. Det er opp til mor å avgjøre hvem som skal bistå henne.

 

Dere kan avtale delvis permisjon

Dersom man ønsker er det mulig å kombinere gradert uttak av foreldrepenger med deltidsarbeid, denne ordningen omtales som delvis permisjon. Den vanlige permisjonsordningen legger opp til at du er hjemme med barnet på heltid, for så å gå tilbake i full jobb når permisjonstiden er over. Ordningen med delvis permisjon gjør det mulig å jobbe deltid samtidig som du er i permisjon.

Siden du ikke tar permisjon på heltid, blir permisjonstiden lenger. Tilsvarende blir beløpet du får utbetalt i foreldrepenger lavere per dag, men tiden med utbetalinger blir lengre. Etter endt permisjonstid vil summen av foreldrepenger være den samme uavhengig av hvilken ordning du velger.

Delvis permisjon baseres på avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Arbeidstakers ønske om hvordan uttaket av delvis permisjon skal gjennomføres, skal oppfylles med mindre dette medfører vesentlige ulemper for virksomheten. Det kan maksimalt avtales delvis permisjon for en periode på tre år.

 

Varslingsplikt

Hovedregelen er at arbeidsgiver skal varsles så snart som mulig dersom man ønsker å ta ut permisjon jf. arbeidsmiljøloven § 12-7. Det er i arbeidsmiljøloven fastsatt frister for når arbeidstaker senest skal varsle, avhengig av hvor lang permisjon arbeidstaker planlegger å ta. Permisjon skal varsles arbeidsgiver senest en uke i forveien ved fravær utover to uker, senest fire uker i forveien ved fravær utover tolv uker og senest tolv uker i forveien ved fravær utover ett år.

Ved beregningen av permisjonens lengde er det den sammenlagte permisjonstiden som er avgjørende, svangerskaps-, fødsels- og foreldrepermisjon legges sammen for hver arbeidstaker. Fristene for mor og far beregnes altså hver for seg.

 

Fri ved pleie av nærstående

Arbeidstaker som pleier nærstående i hjemmet i livets sluttfase har rett til permisjon i 60 dager for pleie av den enkelte nærstående jf. arbeidsmiljøloven § 12-10. Slik permisjon er ikke lønnet etter arbeidsmiljølovens regler, men flere tariffavtaler omfatter rett til lønn i slike situasjoner.

 

Utdanningspermisjon

Arbeidstakere i arbeidslivet kan ha rett til utdanningspermisjon. Permisjonen er en ordning som skal bidra til å øke det generelle utdanningsnivået i samfunnet, og øke kompetanse på arbeidsplassen.

Vilkårene for rett til utdanningspermisjon følger av arbeidsmiljøloven § 12-11. Du må ha vært i arbeidslivet i minst tre år og ansatt hos arbeidsgiveren de to siste årene. Videre må utdanning ut over grunnskole eller videregående opplæring være yrkesrelatert for å gi rett til permisjon. Dette omfatter alle typer arbeidsmarkedsrelevant etter- og videreutdanning. Permisjonen kan innvilges i inntil tre år for å delta i organisert utdanningstilbud. Ordningen er ikke lønnet.

Et unntak fra retten til utdanningspermisjon er dersom det er til hinder for arbeidsgivers forsvarlige planlegging av drift og personaldisponeringer.

 

Kontakt oss!

Advokatene i Advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell AS har bred erfaring innenfor arbeidsrett. Send gjerne en uforpliktende e-post til pk@klovfjell.no eller ring oss på 22 17 74 00 dersom du har spørsmål om permisjonsordninger.


Advokater som kan hjelpe deg med Arbeidsrett
No data was found
Våre dyktige advokater kan hjelpe deg med alt innen Arbeidsrett

Nam dolor nisl, sodales non pulvinar nec, interdum sed felis. Proin in ligula ut urna pulvinar blandit a quis sapien. Nulla dui metus, euismod sed elementum id, euismod quis orci.

Relaterte artikler

De nye reglene om adgang til innleie fra bemanningsforetak

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få med deg siste nytt i advokat bransjen.