Personskade

Advokatene i Advokat Oslo har god kompetanse på personskadesaker, herunder yrkesskade og skade etter motorvogn mv. (bilansvar). Personskade er en fellesbetegnelse for skade på person, og omfatter mindre fysiske skader til invaliditet og død, sjokkskader og unntaksvis psykiske skader på seg selv. Erstatning for personskade forutsetter at skaden har gitt og eventuelt vil fortsette å gi skadelidte et økonomisk tap.

personskade

Personskadesaker

Personskade kan oppstå ved bilskader, vold eller arbeidsulykker mv. En personskade medfører personlige utgifter til helbredelse og til å klare vanlige gjøremål, og gir ofte også et lidt og fremtidig inntektstap som ikke offentlige trygdeordninger kan kompensere for fullt ut (tap i erverv).

Spesielt i personskadesaker underlagt forsikringsansvar, vil det ved en senere rettssak kunne bli brukt mot deg dersom du ikke har dokumentasjon på smerter eller symptomer umiddelbart etter ulykken. Dersom du ligger hjemme med store smerter uten å komme seg til lege, vil selvopplevde symptomer ofte ikke bli vektlagt i saken, med mindre dine smerter er dokumentert som symptomer på en personskade av lege i de første dagene etter en ulykke.

Husk også å ta vare på dokumentasjon for de økonomiske utlegg du har hatt som følge av personskade. Ta vare på journalutskrifter og andre dokumenter fra lege eller annet helsepersonell.

Solid erfaring med saker innen personskade

For å kunne få erstatning for personskade må tre grunnvilkår være oppfylt.

Det må foreligge et erstatningsrettslig ansvarsgrunnlag, et økonomisk tap og årsakssammenheng mellom en konkret handling/unnlatelse og skaden. I tillegg må personskaden ikke være en usannsynlig, fjern eller atypisk følge av den skadevoldende handling eller unnlatelsen (spørsmål om påregnelighet og adekvans). Videre må heller ikke skadelidte ha medvirket til egen personskade eller akseptert risiko i en slik grad at erstatningsplikten etter en skjønnsmessig vurdering må anses for å ha falt bort.

Når du har mistanke om en pasientskade, er det viktig å kontakte advokat så snart som mulig, for å sikre bevis, melde krav rettidig og unngå foreldelse mv. Ved pasientskade må du ta kontakt med fastlege eller spesialist utenfor det behandlingssted som har begått feilbehandlingen, med en gang du mistenker symptomer for at du har blitt feilbehandlet. Forsikringsselskapet eller Norsk pasientskadeerstatning vil ofte kommunisere at de søker å beregne et riktig oppgjør, men vår erfaring er at skadelidte alltid får et bedre oppgjør etter å ha benyttet advokat.

Robert Voldhuset
Advokat
Email:
Mobil:
 +47 977 28 762
Sara S. Sørensen
Advokat
Email:
Mobil:
+47 91 86 80 82
Karoline Tandberg
Advokatfullmektig
Email:
Mobil:
Advokat oslo