MENUMENU
MENUMENU
POSTS BY : Robert Voldhuset
Hvem beholder boligen ved skilsmisse?
I et skilsmisseoppgjør vil det kunne oppstå uenighet om hvem av ektefellene som skal overta boligen. Noen ganger ønsker begge å overta boligen, noen ganger ønsker den ene å overta [...]
Les mer
Betydningen av folkeregistrert adresse for barn ved delt bosted
Barnet kan kun ha folkeregistrert adresse ett sted Mange foreldre avtaler delt bosted for felles barn ved samlivsbrudd. Et sentralt spørsmål er da om barnet kan ha folkeregistrert adresse hos [...]
Les mer
Barnets rett til samvær med søsken etter omsorgsovertakelse
Barnets rett til samvær og kontakt med søsken etter en omsorgsovertakelse er svakt regulert i dagens lovverk. I dagens lovverk er det i all hovedsak biologiske foreldre og barnet som [...]
Les mer
Barns rett til egen advokat i saker om barnefordeling
Barnets posisjon i saker om barnefordeling  Fra tid til annen oppstår det spørsmål om hvorvidt barnet har rett til egen advokat i saker om barnefordeling. I saker om barnefordeling er ikke barnet part [...]
Les mer
Samvær med barn under tilsyn
Samvær med barn under tilsyn er ofte aktuelle problemstillinger for advokater som jobber med barnefordelingssaker. Alle avgjørelser som gjelder foreldreansvar, fast bosted og samvær skal først og fremst rette seg [...]
Les mer
Barnefordelingssaker der det er påstander om vold, rus eller overgrep
Barnefordelingssaker der det er påstander om vold, rus eller overgrep representerer særlige utfordringer Barnefordelingssaker der en av foreldrene anfører at barnet utsettes for en risiko for å bli utsatt for [...]
Les mer
Tiltak mot samværssabotasje
Tiltak mot samværssabotasje Samværssabotasje er når avtalt eller fastsatt samvær ikke gjennomføres, og det ikke foreligger gode grunner for at samværet ikke gjennomføres. Den av foreldrene som barnet bor fast [...]
Les mer
Felles foreldreansvar som hovedregel
Barneloven har stadig endret seg i retning av et mer likestilt foreldreskap. Endringene er en naturlig konsekvens av utviklingen og rådende oppfatninger i samfunnet. Lovgiver har nå bestemt at foreldrene [...]
Les mer
Fikk 1, 8 millioner i voldsoffererstatning
Advokat Oslo bisto i sak om voldsoffererstatning der vedkommende vant frem med krav om erstatning etter en voldshendelse i eget hjem. Vedkommende ble utsatt for grov vold i hjemmet. Forholdet [...]
Les mer
Kulturelle aspekter i barnevernssaker
Kultursensitivitet i vurderingen av omsorgsevne og hjelpetiltak Barneverntjenesten tilbyr veiledning til mange foreldre av utenlandsk opprinnelse. Her kan både språk og kulturforskjeller være store utfordringer. Tolk blir som regel brukt [...]
Les mer
Advokat oslo
        
MENUMENU