Felles foreldreansvar som hovedregel – Viktige endringer i barneloven fra 01.01.2020

Felles foreldreansvar som hovedregel, skrevet av advokat Sara Sibbern Sørensen

Ny regel, barneloven § 35 trådte i kraft 1. januar 2020. Endringen gjelder for de barn som blir født etter at lovens ikrafttredelse.

Regelendringen innebærer at begge foreldre nå får automatisk felles foreldreansvaret for barn som fødes etter 1. januar 2020 selv om de ikke bor sammen eller gift.

Endring av lovens hovedregel om foreldreansvar innebærer at flere som utgangspunkt vil få felles foreldreansvar. Innholdet i foreldreansvaret er todelt. For det første innebærer det en plikt for foreldrene til å ta omsorg for barnet (omsorgsplikt). For det andre innebærer det en rett og plikt til å ta avgjørelser om personlige forhold for barnet, jf. barneloven § 30 første ledd og gir foreldrene lik rett til opplysninger om barnet fra offentlige instanser.

Du kan lese mer om innholdet i foreldreansvaret her

Man kan reservere seg 

Barneloven oppstiller imidlertid også en unntaksregel, en mulighet for begge foreldre til å motsette seg felles foreldreansvar. Unntaksregelen innebærer at mor kan melde ifra til folkeregisteret dersom hun ønsker foreldreansvaret alene, videre at far kan melde ifra dersom han ikke ønsker del i ansvaret.

Tidsfristen for å avvike hovedregelen om felles foreldreansvar er satt til ett år. Det innebærer at melding må sendes folkeregisteret innen ett år fra farskapet var fastsatt eller ett år fra fødsel dersom farskapet var klarlagt ved fødsel.

Unntaksregelen er ment for de tilfellene der det ikke vil være barnets beste med felles foreldreansvar. Når en av foreldrene motsetter seg felles foreldreansvar innen ettårs fristen, får mor foreldreansvaret alene for barnet. Dersom far er uenig, vil han måtte bringe sak om foreldreansvar inn for domstolen.

Dersom far reiser sak for domstolene, vil det ble en vurdering av hva som er til barnets beste.

Les mer om når det er aktuelt å få dom på foreldreansvar alene her

Felles foreldreansvar automatisk dersom ingen reserverer seg 

Dersom ingen av foreldrene har motsatt seg felles foreldreansvar innen ettårs fristen, får de automatisk felles foreldreansvar. Foreldrene kan imidlertid som tidligere, inngå avtale endring av foreldreansvaret og sende denne til folkeregisteret for registrering.

Dersom en av foreldrene ønsker foreldreansvaret alene etter utløpet av ett årsperioden og den andre forelder ikke er enig, må vedkommende bringe sak om foreldreansvar inn for domstolen.

Domstolene vi da måtte vurdere dette ut i fra hva som er til barnets beste. Rettspraksis viser at det må foreligger særlige grunner for å kunne fradømme en forelder foreldreansvar.

Ny regel om felles foreldreansvar trådte i kraft 1. januar 2020. Endringen gjelder for de barn som blir født etter at lovens ikrafttredelse.

Advokat Oslo | spesialiserte advokater

Ta gjerne kontakt med en av våre advokater dersom du har spørsmål eller ønsker bistand

Relaterte artikler
 • Barnefordeling – Nyttig å vite i foreldretvist

  Foreldretvist er betegnelsen på saker hvor foreldrene er uenige om hvem som skal ha foreldreansvar, hvor barnet skal bo, fastsettelse av samvær eller flytting til utlandet. Lovgiver har valgt å bytte ut ordet barnefordelingssak med foreldretvist  for å understreke at slike tvister gjelder foreldrene til barnet.   Dere må til mekling først | foreldretvist    […]

 • Konsekvensene av at man ikke varsler flytting med barn

  Reglene om flytting med barn er forskjellige avhengig av bostedsordning for barnet. Bostedsforelderen kan ta beslutningen Når det er avtalt at barnet bor fast hos en av foreldrene, kan den barnet bor fast hos beslutte å flytte med barnet i Norge. Det er ikke krav om samtykke fra den andre forelderen, men vedkommende må varsle […]

 • Farskapssak farskap, far har samvær med barn

  Farskapssak, skrevet av advokat Øyvind Berre. Advokat Oslo får ofte henvendelser fra fedre som ønsker å reise farskapssak. Dersom farskapet er juridisk etablert, følger det en rekke plikter og rettigheter med det å være far. Dersom man er biologisk far, men farskapet ikke er juridisk etablert, har du få eller ingen juridiske rettigheter eller plikter. […]

 • Münchausen symdrom by proxy – Mishandling av barn Münchausen sykt barn

  Münchausen syndrom, skrevet av advokat Robert Voldhuset Münchausen syndrom retter seg mot at vedkommende simulerer egne fysiske eller psykiske symptomer, og at man oppsøker helsevesenet for behandling for kunstige sykdommer hos seg selv. Man fremstiller seg som syk eller med en falsk sykehistorie for å få oppmerksomhet eller sympati. Münchausen syndrom by proxy retter seg […]

 • Foreldreansvar alene

  Foreldreansvar alene innebærer at man ikke trenger samtykke fra den andre forelderen ved avgjørelser om utstedelse av pass til barnet, valg av skole, flytting til utlandet m.m. De aller fleste foreldre har felles foreldreansvaret for barna. Våre advokater opplever at mange har spørsmål når det er aktuelt å kreve foreldreansvar alene. Vi har derfor valgt […]

Advokater

Artikler

Robert Voldhuset
Advokat
Epost:
Mobil:
 +47 977 28 762
Sara S. Sørensen
Advokat
Epost:
Mobil:
+47 91 86 80 82
Øyvind Berre
Advokat
Epost:
Mobil:
 +47 922 37 014
Hanne Elmenhorst
Advokat
Epost:
Mobil:
 +47 986 84 210
Marianne Hognestad
Advokat
Epost:
Mobil:
 +47 986 84 210
Kontakt Oss

[lastupdated]

Advokat oslo