Samvær med tilsyn

Samvær med barn under tilsyn er ofte aktuelle problemstillinger for advokater som jobber med barnefordelingssaker. Alle avgjørelser som gjelder foreldreansvar, fast bosted og samvær skal først og fremst rette seg etter hva som er til barnets beste, jf. barneloven § 48. Utgangspunktet ved samlivsbrudd er at barnet har rett til god kontakt med begge sine […]

Barnefordelingssaker der det er påstander om vold, rus eller overgrep

Barnefordelingssaker der det er påstander om vold, rus eller overgrep representerer særlige utfordringer Barnefordelingssaker der en av foreldrene anfører at barnet utsettes for en risiko for å bli utsatt for vold, rus eller overgrep hos den andre forelderen, representerer særlige utfordringer, og pålegger advokaten, sakkyndige og dommeren spesiell varsomhet. I 2004 ble det innført nye […]

Tiltak mot samværssabotasje

Fri rettshjelp

Tiltak mot samværssabotasje Samværssabotasje er når avtalt eller fastsatt samvær ikke gjennomføres, og det ikke foreligger gode grunner for at samværet ikke gjennomføres. Den av foreldrene som barnet bor fast hos har en plikt til å støtte opp under samværsretten, jf. barneloven § 42 første ledd. En samværsordning fungerer dessverre ikke alltid slik den skal. […]

Felles foreldreansvar som hovedregel

Barneloven har stadig endret seg i retning av et mer likestilt foreldreskap. Endringene er en naturlig konsekvens av utviklingen og rådende oppfatninger i samfunnet. Lovgiver har nå bestemt at foreldrene skal ha felles foreldreansvar for felles barn som klare hovedregel i alle tilfeller. Reglene er per 21.04.18 ikke trådt i kraft. Foreldreansvaret innebærer blant annet […]

Fikk 1, 8 millioner i voldsoffererstatning

Voldsoffererstatning Advokat Oslo bisto i sak om voldsoffererstatning der vedkommende vant frem med krav om erstatning etter en voldshendelse i eget hjem. Vedkommende ble utsatt for grov vold i hjemmet. Forholdet ble anmeldt til politiet, og tiltale ble tatt ut. Gjerningsmannen ble senere dømt og straffet for ugjerningen. Vedkommende fikk voldsoffererstatning fra staten etter at […]

Kulturelle aspekter i barnevernssaker

Kultursensitivitet i vurderingen av omsorgsevne og hjelpetiltak Barneverntjenesten tilbyr veiledning til mange foreldre av utenlandsk opprinnelse. Her kan både språk og kulturforskjeller være store utfordringer. Tolk blir som regel brukt der det er behov for dette, selv om det i enkelte tilfeller kan være problemer med tolkens kvalitet. Betydningen av kjennskap til foreldrenes kulturelle bakgrunn […]

Sakkyndige som bryter etiske prinsipper i barnevernssaker

sakkyndige i barnefordelinssaker

Sakkyndig brøt flere etiske prinsipper – en avgjørelse til ettertanke  Sakkyndig ble oppnevnt av barneverntjenesten for å utrede omsorgen barnet fikk. På vegne av vår klient klaget Advokat Oslo den sakkyndige inn for Fagetisk råd i psykologforeningen (FER). Klagen gjaldt i korthet brudd på etiske retningslinjer, rettslige standarder og metoder for utført sakkyndigarbeid. Psykologen som […]

Hva vektlegger domstolene i en barnefordelingssak?

barnefordeling

Generelt om barnets beste i barnefordelingssaker I denne artikkelen skal vi kort si noe om hvilke momenter domstolene typisk vil vektlegge i barnefordelingssaker. Med barnefordelingssaker mener alle tvister som gjelder foreldreansvar, flytting med barn til utlandet, hvor barnet skal bo fast og samvær. Det overordnede hensynet som domstolene skal bygge sin avgjørelse på er hensynet […]

Nye regler om flytting med barn – utvidede plikter til å varsle og mekle

av advokat Robert Voldhuset Flytting med barnet – utvidet plikt til å varsle den andre forelderen Flytting med felles barn kan ofte være en kime til konflikt mellom foreldrene. Det kan være ulike grunner til at en forelder ønsker å flytte med barnet, slikt som for eksempel mulighet for arbeid, ønske om å komme nærmere […]

Advokatrollen – hva kreves av en normalt god advokat?

Av advokat Anders Flatabø Hva kreves og forventes av en normalt god advokat i dag? Vi i Advokat Oslo har samlet noen drøftelser som kaster lys på det som gjerne kalles for advokatrollen, som er den atferd og fremtoning som en advokat forventes å ha, når han opptrer som advokat. En klient vil normalt forvente at advokatoppdraget […]

Moms på advokattjenester – 16 år senere

Av advokat Anders Flatabø Sommeren 2017 var det 16 år siden det ble innført merverdiavgift på advokattjenester og annen rettshjelp. Med innføring av merverdiavgift på advokattjenester ble privatpersoners utgifter til juridisk bistand 25% dyrere (24% ved innføring av momsreformen i 2001) for mannen i gata. Å gå til advokat for en privatperson er i dag blitt […]

Hvordan vinne rettssak mot en psykopat?

Vi i Advokat Oslo vil med dette gi deg noen konkrete tips på hva man bør gjøre i rettssalen, for å vinne en sak mot en psykopat. Hvilken taktikk skal du bruke for å vinne mot psykopaten? Bruk alltid advokat for tingretten. Du er avhengig av en buffer mellom deg og psykopaten, for å holde […]

Psykopatens taktikk i rettssalen: avledning, villedning, provokasjon og manipulasjon

Når du møter en person med psykopatiske trekk for domstolene, kan du forvente at psykopaten vil bestride de mest enkle og opplagte faktum. Videre kan du forvente å bli overøst med beskyldninger, som er lite sannsynlige, irrelevante eller til og med absurde. Gjennom bevisst avledning vil psykopaten flytte fokus vekk fra egne feil eller svakheter. […]

Hvorfor er det vanskelig å vinne mot en psykopat i rettssaker?

Hold deg unna rettslig prosess mot psykopaten – hvis du kan! Er det vanskeligere å vinne en rettssak mot en psykopat? Lar virkelig en dommer seg påvirke av psykopatens løgner og skitne triks i bevisvurderingen og vurderingen av troverdighet? Vi i Advokat Oslo mener at klare psykopatiske trekk hos motparten øker søksmålsrisikoen. Dommere er mennesker […]

Psykopati i rettssaker

Vanskelig å vinne søksmål mot en psykopat Motparter med psykopatiske trekk er vanskelige å møte i rettssaker, fordi de uten empati kan lyve og manipulere med stor letthet, og ta stor risiko – uten å være særlig redd for konsekvenser. En ekte psykopat vil normalt gjøre en god figur i retten gjennom å være sjarmerende, spille […]

Hva gjør en advokat dyktig?

beste advokat oslo

Det er mange ulike meninger om hva som gjør en god advokat. Mange tror at en dyktig advokat opptrer som på film og tv med en selvsikker og aggressiv fremtoning, der han eller hun setter motpart og vitner i forlegenhet, mens advokaten selvsikkert smiler til dommer og jury. En tøff og brysk advokat, som bruker […]

Omsorgskompetanse innen barneforedeling og barnevernsretten

omsorgkompetanse barnvern og barnefordeling advokat oslo

I en barnefordelingssak vil det ligge flere ulike hensyn under skjønnet «barnets beste». I LG 2016 s. 7553 er det gitt en kortfattet oppsummering av de viktigste hensyn: «Det rettslige utgangspunkt i vurderingen av fast bosted og samvær er hva som er til barnets beste, jf barneloven § 48. Barnets beste er et skjønnsmessig kriterium som […]

Hva utredes i barnevern og barnefordelingssaker?

Hva utredes i barnevern og barnefordelingssaker

Klienter som befinner seg i barnefordelingssaker eller barnevernssaker for første gang vet normalt ikke helt hva en sakkyndig utredning går ut på, hvilke temaer den sakkyndige utreder og hvilke metoder som benyttes for å innhente informasjon. Vi i Advokat Oslo vil med denne artikkelen forklare litt om hva som tematisk og metodisk vil kunne forventes […]

Mekling for foreldre med barn under 16 år

forhandling-mekling

av Advokat Robert Voldhuset Obligatorisk mekling for foreldre Ektefeller og samboere med felles barn under 16 år, og som skiller lag, plikter å møte til obligatorisk mekling, jf. ekteskapsloven § 26 og barneloven § 51. Parter som ønsker å bringe sak om foreldreansvar, fast bosted eller samvær inn for domstolene, plikter å møte til foreldremekling […]

Sakkyndig utredning i barnefordelingssaker og i barnevernssaker

Barnefordeling familie

  I barnefordelingssaker og i barnevernssaker pleier «barnets beste» som oftest å bli avgjort ut fra en psykologfaglig vurdering. Vurderingen foretas av en rettsoppnevnt psykologspesialist i en skriftlig utredning eller rapport. Retten avgjør spørsmålet om sakkyndig skal oppnevnes, men sakkyndig skal i utgangspunktet oppnevnes, dersom det «trengst». Det sentrale i vurderingen er om det er […]