Voldsoffererstatning

familievold, redd kvinne i mørkt rom

Kanskje har du hørt om voldsoffererstatning tidligere, men aldri egentlig skjønt helt hva det er, og hvem som kan kreve det. Kanskje har du hørt om voldsoffererstatning tidligere, men aldri egentlig skjønt helt hva det er, og hvem som kan kreve det.

Har du fått avslag fra NAV? Klage på vedtaket

De aller fleste er innom NAV i en eller annen sammenheng i løpet av livet. Det kan være på grunn av sykdom, arbeidsavklaring, foreldrepenger, yrkesskade, uføre eller andre ting. Klage på vedtak fra NAV Når du søker NAV om økonomisk støtte eller tjeneste får du et svar. Dette kalles et vedtak. I noen tilfeller ønsker […]

Fri rettshjelp – Når har du krav på fri rettshjelp

fri rettshjelp

Fri rettshjelp betyr at staten dekker utgifter knyttet til en rettslig tvist. Dette kan for eksempel være utgifter til advokat, saksomkostninger eller rettsgebyr. Fri rettshjelp innvilges i enkelte sakstyper uavhengig av din inntekt og formue. I andre sakstyper er fri rettshjelp behovsprøvd og du må fylle visse økonomiske krav for å få innvilget fri rettshjelp. […]

Samboers arverett

samboers arverett

Samboers arverett, skrevet av advokat Robert Voldhuset  Det er vedtatt ny arvelov. I dagens arvelov har samboere arverett dersom man har, har hatt eller venter barn sammen. Arven utgjør fire ganger folketrygdens grunnbeløp. Reglene om samboers arverett innebærer at et langvarig samboerskap i seg selv ikke er grunnlag for arv. Det er krav om at […]

Barnefordeling – Nyttig å vite i foreldretvist

Foreldretvist er betegnelsen på saker hvor foreldrene er uenige om hvem som skal ha foreldreansvar, hvor barnet skal bo, fastsettelse av samvær eller flytting til utlandet. Lovgiver har valgt å bytte ut ordet barnefordelingssak med foreldretvist  for å understreke at slike tvister gjelder foreldrene til barnet.   Dere må til mekling først | foreldretvist    […]

Konsekvensene av at man ikke varsler flytting med barn

Reglene om flytting med barn er forskjellige avhengig av bostedsordning for barnet. Bostedsforelderen kan ta beslutningen Når det er avtalt at barnet bor fast hos en av foreldrene, kan den barnet bor fast hos beslutte å flytte med barnet i Norge. Det er ikke krav om samtykke fra den andre forelderen, men vedkommende må varsle […]

Samværsnekt – når kan man stanse samvær?

Samværsnekt, skrevet av advokat Øyvind Berre Retten til samvær står sterkt i norsk rett. Barn har lovbestemt rett til samvær med den av foreldrene barnet ikke bor sammen med, samtidig som den andre forelderen har rett til samvær med barnet. Den barnet bor fast hos har en særlig plikt til å sørge for at samværsretten […]

Kan man stanse eller nekte samvær på grunn av korona?

Kan man nekte eller stanse samvær under henvisning til korona, skrevet av advokat Hanne Elmenhorst Koronautbruddet har skapt nye utfordringer når barna veksler mellom å bo hos begge foreldrene eller når de skal ha samvær. Mange er usikre på om samvær kan gjennomføres som normalt. Vi har fått mange henvendelser fra foreldre med spørsmål om […]

Felles foreldreansvar som hovedregel – Viktige endringer i barneloven fra 01.01.2020

Felles foreldreansvar som hovedregel, skrevet av advokat Sara Sibbern Sørensen.  Ny regel, barneloven § 35 trådte i kraft 1. januar 2020. Endringen gjelder for de barn som blir født etter at lovens ikrafttredelse. Regelendringen innebærer at begge foreldre nå får automatisk felles foreldreansvaret for barn som fødes etter 1. januar 2020 selv om de ikke […]

Bistandsadvokat ved vurderingen av politianmeldelse

Bistandsadvokat ved vurderingen av politianmeldelse i saker om familievold og overgrep, skrevet av advokat Øyvind Berre Mennesker som har blitt utsatt for familievold eller seksuelle overgrep opplever ofte å være i krise. Selve opplevelsen kan ha satt dype spor og utløst traumer. Mange er i tvil om hva som bør gjøres rett etterpå. Mange trenger […]

Når har du rett til gratis bistandsadvokat?

truende mann

Rett til bistandsadvokat, skrevet av advokatene Robert Voldhuset og Øyvind Berre Dersom du har vært utsatt for vold i nære relasjoner, seksuelle overgrep eller andre alvorlige forhold, har du rett til gratis møte med advokat før du har bestemt deg for om du vil politianmelde. Dersom du velger å anmelde, vil bistandsadvokaten være med deg […]

Farskapssak

farskap, far har samvær med barn

Farskapssak, skrevet av advokat Øyvind Berre. Advokat Oslo får ofte henvendelser fra fedre som ønsker å reise farskapssak. Dersom farskapet er juridisk etablert, følger det en rekke plikter og rettigheter med det å være far. Dersom man er biologisk far, men farskapet ikke er juridisk etablert, har du få eller ingen juridiske rettigheter eller plikter. […]

Münchausen symdrom by proxy – Mishandling av barn

Münchausen sykt barn

Münchausen syndrom, skrevet av advokat Robert Voldhuset Münchausen syndrom retter seg mot at vedkommende simulerer egne fysiske eller psykiske symptomer, og at man oppsøker helsevesenet for behandling for kunstige sykdommer hos seg selv. Man fremstiller seg som syk eller med en falsk sykehistorie for å få oppmerksomhet eller sympati. Münchausen syndrom by proxy retter seg […]

Skilsmisseoppgjør

skilsmisseoppgjør mellom ektefeller

Skilsmisse er ofte den største krisen man kan oppleve i livet. I tillegg til den emosjonelle belastningen en skilsmisse innebærer, vil et samlivsbrudd ofte innebære store omveltninger økonomisk. Partene går fra å ha to inntekter og kanskje felles økonomi – til en inntekt.

Foreldreansvar alene

Foreldreansvar alene innebærer at man ikke trenger samtykke fra den andre forelderen ved avgjørelser om utstedelse av pass til barnet, valg av skole, flytting til utlandet m.m. De aller fleste foreldre har felles foreldreansvaret for barna. Våre advokater opplever at mange har spørsmål når det er aktuelt å kreve foreldreansvar alene. Vi har derfor valgt […]

Samvær med barn

Glade barn som illustrerer samvær

Samvær, skrevet av advokat Robert Voldhuset. Samvær med barn er en grunnleggende rettighet for både barn og forelder, som ikke bor sammen, til å tilbringe tid sammen. Det er i utgangspunktet opp til foreldrene å bli enige om en samværsordning. Mange blir enige om samvær og omfanget av samværet uten at advokat eller domstoler er […]

Hvem beholder boligen ved skilsmisse?

I et skilsmisseoppgjør vil det kunne oppstå uenighet om hvem av ektefellene som skal overta boligen. Noen ganger ønsker begge å overta boligen, noen ganger ønsker den ene å overta boligen, mens den andre ønsker at boligen skal legges ut for salg på det åpne markedet. Utgangspunktet er at begge parter kan kreve at boligen […]

Betydningen av folkeregistrert adresse for barn ved delt bosted

mange hus som ilustrerer flytting og folkeregistrert adresse

Barnet kan kun ha folkeregistrert adresse ett sted  Mange foreldre avtaler delt bosted for felles barn ved samlivsbrudd. Et sentralt spørsmål er da om barnet kan ha folkeregistrert adresse hos begge foreldrene. Delt bosted innebærer ikke nødvendigvis at barnet tilbringer like mye tid hos foreldrene. Foreldrene kan avtale delt bosted, men ha en ulik fordeling […]

Barnets rett til samvær med søsken etter omsorgsovertakelse

Barnets rett til samvær og kontakt med søsken etter en omsorgsovertakelse er svakt regulert i dagens lovverk. I dagens lovverk er det i all hovedsak biologiske foreldre og barnet som er rett til samvær med hverandre, jf. barnevernloven § 4-19. I de fleste tilfeller splittes søsken når det offentlige griper inn med en omsorgsovertakelse. Splittelsen […]

Barns rett til egen advokat i saker om barnefordeling

Foreldreansvaret ved samlivsbrudd

Barnets posisjon i saker om barnefordeling  Fra tid til annen oppstår det spørsmål om hvorvidt barnet har rett til egen advokat i saker om barnefordeling. I saker om barnefordeling er ikke barnet part i saken. Det er foreldrene som er parter og det er normalt bare mor og far som møter i rettsmøter og hovedforhandling. Det er kun […]