Bistandsadvokat ved vurderingen av politianmeldelse

Bistandsadvokat ved vurderingen av politianmeldelse i saker om familievold og overgrep, skrevet av advokat Øyvind Berre

Mennesker som har blitt utsatt for familievold eller seksuelle overgrep opplever ofte å være i krise. Selve opplevelsen kan ha satt dype spor og utløst traumer. Mange er i tvil om hva som bør gjøres rett etterpå. Mange trenger hjelp for å ivareta sine rettigheter.

Det kan være spørsmål om hva må gjøres for å sikre bevis, om lege må oppsøkes straks, og kanskje spesielt om forholdet bør politianmeldes. Ofte er overgriperen en nærstående. Problemer som ofte melder seg straks, er hva skjer med barna, hvor skal vi bo midlertidig. Er det behov for sikkerhetstiltak rundt fornærmede og barna osv.

Gratis bistandsadvokat i saker om overgrep og familievold  

Personer som har blitt utsatt for overgrep, psykisk eller fysisk mishandling i nære relasjoner, eller andre alvorlige forhold, vil ha krav på gratis bistandsadvokat. Det er advokaten selv som ordner med det formelle rundt oppnevning som bistandsadvokat for fornærmede i familievoldsaker.

Bistandsadvokaten skal være en støtte for offeret, veilede og gi råd i prosessen. Bistandsadvokaten skal være bindeleddet mellom politiet og andre myndigheter, ivareta fornærmede sine rettigheter. Bistandsadvokaten kan også fremme krav om erstatning.

Fornærmede som vurderer å anmelde forholdet kan oppsøke advokat. Advokaten vil gi nærmere veiledning.

Du kan lese mer om bistandsordningen her.

Bør man politianmelde vold og overgrep?

Mange som har opplevd vold og overgrep er usikre på om de skal politianmelde saker.

Politikere og representanter for politi og påtalemyndighet gir ofte uttrykk for et prinsipielt syn, hvor det alltid anbefales at enhver sak med familievoldvold eller seksuelle overgrep skal anmeldes for politiet. Det er ikke vanskelig å argumentere prinsipielt for et slikt standpunkt. Dersom alle som opplever vold eller overgrep faktisk anmelder saken, vil det bidra til å synliggjøre hvor omfattende dette samfunnsproblemet er. Flere anmeldelser kan i sin tur medføre en positiv utvikling ved økt politisk oppmerksomhet, skjerpede straffer, bedre rettigheter for fornærmede og økte ressurser til politiet. Samtidig vil det å inngi anmeldelse ha konsekvenser for den som anmelder. I sårbare situasjoner kan det være spesielt viktig å rådføre seg med en bistandsadvokat før man inngir anmeldelse.

Bistandsadvokaten gir råd og veiledning

Bistandsadvokaten har absolutt taushetsplikt, og kan gi nøktern og konkret informasjon om hva inngivelse av en anmeldelse normalt vil innebære. Fornærmede i straffesaker vil måtte forklare seg i politiavhør en eller flere ganger, og må regne med å forklare seg i retten dersom det blir tatt ut tiltale i saken. Bevissituasjonen kan i mange saker være vanskelig, spesielt i saker som gjelder familievold og seksuelle overgrep. Det kan være mange ulike perspektiver som bør tas hensyn til når anmeldelse vurderes.

Noen betrakter en henleggelse som et nytt overgrep, og ser det som et tydelig tegn på at man ikke er blitt trodd. Anmeldelsen vil imidlertid bli lagret i politiets systemer. Det kan være viktig å tenke på at mennesker som begår seksuelle overgrep kan ha gjort det tidligere og kan gjøre det igjen. Politi og påtalemyndighet vil kunne se saker i sammenheng for å avdekke et mønster, et modus.  I noen av de mest alvorlige sakene med serieovergripere har tidligere anmeldelser som har endt med henleggelse senere vist seg å være avgjørende brikker for at overgriperen har blitt domfelt.

Krav om politianmeldelse for å få voldsoffererstatning 

Man må være oppmerksom på at det er krav om at fornærmede politianmelder saken for å kunne kreve voldsoffererstatning. Politianmeldelse kan også ha betydning for muligheten til å nå frem med eventuelle senere forsikringskrav knyttet til senskader.

Relaterte artikler
  • Når har du rett til gratis bistandsadvokat? truende mann

    Rett til bistandsadvokat, skrevet av advokatene Robert Voldhuset og Øyvind Berre Dersom du har vært utsatt for vold i nære relasjoner, seksuelle overgrep eller andre alvorlige forhold, har du rett til gratis møte med advokat før du har bestemt deg for om du vil politianmelde. Dersom du velger å anmelde, vil bistandsadvokaten være med deg […]

  • Barns rett til egen advokat i saker om barnefordeling Foreldreansvaret ved samlivsbrudd

    Barnets posisjon i saker om barnefordeling  Fra tid til annen oppstår det spørsmål om hvorvidt barnet har rett til egen advokat i saker om barnefordeling. I saker om barnefordeling er ikke barnet part i saken. Det er foreldrene som er parter og det er normalt bare mor og far som møter i rettsmøter og hovedforhandling. Det er kun […]

Advokater

Artikler

Robert Voldhuset
Advokat
Epost:
Mobil:
 +47 977 28 762
Sara S. Sørensen
Advokat
Epost:
Mobil:
+47 91 86 80 82
Øyvind Berre
Advokat
Epost:
Mobil:
 +47 922 37 014
Hanne Elmenhorst
Advokat
Epost:
Mobil:
 +47 986 84 210
Marianne Hognestad
Advokat
Epost:
Mobil:
 +47 986 84 210
Kontakt Oss

[lastupdated]

Advokat oslo