MENUMENU
MENUMENU
Fast eiendom

Fast eiendom er et saksfelt som spenner svært vidt. Saksfeltet omfatter saker om feil og mangler ved avhending av fast eiendom etter avhendingsloven, men også tilknyttede områder som tomtefeste, seksjonering, borettslagsspørsmål, tinglysingsspørsmål, jordskifte, ekspropriasjon, statisk tingsrett som grensespørsmål, nabotvister mv. I tillegg kommer offentligrettslige tilknyttede forhold, som arealkonflikter etter plan- og bygningsloven, vegloven, vannressursloven mv. Advokatene i Advokat Oslo har god kompetanse på de fleste av de ovennevnte problemstillinger. Ved kompliserte problemstillinger ta gjerne uforpliktende kontakt med oss, for å høre hva vi kan og hvordan vi kan bistå.

Domstolene

Innenfor fast eiendom er det naturlig nok for domstolene en hovedvekt på saker om feil og mangler etter avhendingsloven, som er den vanligste tvisten.  Avhendingsloven omfatter typisk salg av enebolig, selveierleilighet, borettslagsleilighet, rekkehus gårdsbruk, hytte eller tomt. Loven gjelder også ved salg av bygning på festet tomt etter lov om tomtefeste. Loven gjelder ikke ved kjøp av bygning som mangler varig tilknytning til grunnen, herunder nedrevet hus. Avhendingsloven gjelder tilsvarende for avtaler om avhending av andel i borettslag og avtaler om rett til bosted som er knyttet til eller skal knyttes til andel i borettslag, jf. avhendingsloven § 1-1a.

Overdragelse av fast eiendom

Overdragelse av fast eiendom omfatter normalt store verdier for både kjøper og selger. Siden alle mennesker minst en gang i løpet av livet normalt vil komme til å både kjøpe og selge bolig, vil det være viktig samfunnsmessig at ikke lovverket i urimelig grad stiller den ene part sterkere enn den andre. Det er derfor av stor betydning for kjøper og selger at såpass viktige transaksjoner, der de fleste i løpet av livet både vil være kjøper og selger av fast eiendom, skjer med en rimelig risikofordeling for både kjøper og selger.

Kontrakter om fast eiendom

Det andre som kjennetegner kontrakter om fast eiendom, er at kjøpers muligheter for å undersøke eiendommen før overtakelse er begrenset, og at mangler ofte kommer frem etter overtakelse, såkalte skjulte mangler. En tredje ting som kjennetegner handler med fast eiendom er at så og si samtlige eiendommer i dag selges ”as is” eller ”solgt som den er” o.l. – det vil si som den er i besiktiget stand. Ved kontrakter om salg av fast eiendom må således mangelen normalt være av større verdimessig betydning, ha sitt grunnlag i opplysningssvikt eller svik fra selgers side eller være av svært sentral betydning for spesielle forutsetninger ved avtalen for at kontraktansvar hos selger skal være aktuelt.

Advokat Oslo har erfaringen du ser etter

Vi i Advokat Oslo har skrevet nettsiden avhending.no, som redegjør for de viktigste reglene og rettspraksis rundt avhendingsloven. Der kan du finne praktiske tips, og vite mer om ulike forhold som prisavslag, erstatning, opplysningssvikt, arealsvikt, krav til vesentlighet mv.

I de fleste saker som vedrører fast eiendom, vil du som privatperson kunne få dekket 80% av advokatutgiftene gjennom rettshjelpdekningen i innbo- eller hjemforsikringen. Du kan også få dekket ekstern advokat, dersom du har advokatforsikring i Help eller Qudos mv. Vi bistår med forsikringsselskapene, slik at du kan få dekket utgiftene dine så langt som mulig.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat om fast eiendom, og hva vi kan bistå med!

Send inn ditt forespørsel her