MENUMENU
MENUMENU

Bistandsadvokat

Bistandsadvokaten skal ivareta rettighetene til fornærmede og etterlatte i en straffesak på både etterforskningsstadiet og under behandlingen av saken for domstolene. Bistandsadvokat vil normalt oppnevnes til fornærmede i saker om voldtekt, seksuelle overgrep, vold i hjemmet/familievold, og overfor etterlatte i saker hvor en person under 18 år er død som følge av en straffbar handling.  Fornærmede og etterlatte kan fritt velge hvem de vil ha som bistandsadvokat, eller la retten oppnevne en bistandsadvokat. Advokatene i Advokat Oslo har god kompetanse som bistandsadvokat.

Bistandsadvokat

Bistandsadvokaten skal dersom klienten ønsker det, bistå ved vurdering av om et forhold bør anmeldes.  Bistandsadvokaten kan under etterforskningen i samråd med klienten avklare hva som er fornærmedes eller de etterlattes interesser i saken, få tilgang til sakens dokumenter, begjære etterforskningskritt, kontakte vitner, innhente bevis, påklage henleggelser mv.

Bistandsadvokaten kan utøve en rekke av de rettighetene som er gitt fornærmede og etterlatte, jf. straffeprosessloven § 107 c femte ledd. Et eksempel er krav på varsel om rettsmøter under etterforskningen jf. straffeprosessloven § 93 b jf. § 243 andre ledd. Bistandsadvokaten kan også bistå ved begjæring og prøving av besøksforbud mv.

Bistandsadvokat under hovedforhandling

Under hovedforhandling kan bistandsadvokaten prosedere over eventuelle erstatningskrav i straffesaken, avhøre vitner mv., uttale seg om spørsmål om sakkyndig behøves, uttale seg om straffutmålingen mv. Bistandsadvokaten har rett til å stille spørsmål til vitner, sakkyndige og tiltalte, jf. straffeprosessloven § 271 andre ledd andre punktum. Fornærmede og etterlatte med bistandsadvokat har rett til å kommentere bevisførselen underveis, og til å komme med en sluttbemerkning etter veiledning fra bistandsadvokaten.

Advokat Oslo bistår deg

Ta kontakt med oss ved behov for bistandsadvokat. Vi kan bistå deg på ethvert trinn av saken!

Robert Voldhuset
Advokat
Email:
Mobil:
 +47 977 28 762
Sara S. Sørensen
Advokat
Email:
Mobil:
+47 91 86 80 82
Karoline Tandberg
Advokatfullmektig
Email:
Mobil:

Kontakt oss

Del dette med andre...
Advokat oslo
        
MENUMENU