Lemping av tidligere inngått skifteavtale ved skilsmisse

Når partene har inngått en avtale om det økonomiske oppgjøret – skifteavtale, er dette en avtale som normalt er bindende for begge parter.

Ekteskapsloven § 65 har imidlertid regler om lemping av avtaler.

Etter ekteskapsloven § 65 første ledd, annet punktum, følger det likevel at avtalen helt eller delvis kan settes ut av kraft hvis avtalen vil være «urimelig» overfor en av ektefellene. Kriteriet «urimelig» er et strengt kriterium og det skal mye til for at noe slikt kan påberopes.

At «urimelig» er et strengt kriterium er også lagt til grunn av Høyesterett i Rt.2001s.716. Her uttalte Høyesterett at spørsmålet om hvorvidt en avtale om skifte mellom ektefeller kan anses urimelig «beror på en totalvurdering av avtalens innhold, forholdene ved avtalens inngåelse, partenes stilling, senere inntrådte forhold og omstendighetene for øvrig».

lemping av tidligere inngått avtale

Det er for eksempel ikke tilstrekkelig at avtalen innebærer at man har fått mindre enn hva man ville fått dersom man hadde fulgt lovens regler for skifte.

Dersom den ene ektefellen blir urimelig dårlig stilt trenger ikke nødvendigvis hele avtalen settes til side, retten kan bestemme at ektefellen da heller skal bli tilkjent et beløp fra den andre ektefellen for å bøte på urimeligheten.

Dersom man mener at man er blitt urimelig dårlig stilt etter en avtale om privat skifte må man reise søksmål om dette innen tre år etter at avtalen ble inngått, jf. lovens § 65 andre ledd.

Det er ofte lønnsomt for begge parter å foreta et privat skifte fremfor et offentlig skifte. Dersom man ikke kommer til enighet må man foreta et offentlig skifte ved å gå til domstolene. I forbindelse med dette kan det fort påløpe store utgifter, i tillegg til utgifter til advokat må partene også betale et gebyr til domstolene for å få saken behandlet der. Privat skifte er derfor å anbefale dersom man kan klare å komme til en enighet.

Preben Kløvfjell
Partner/advokat
Epost:
pk@klovfjell.no
Mobil:
+47 900 85 188

Robert Voldhuset
Advokat
Epost:
rv@klovfjell.no
Mobil:
+47 977 28 762

Sara Sibbern Sørensen
Advokat
Epost:
sss@klovfjell.no
Mobil:
+47 918 68 082

Erlend Liaklev Andersen
Partner/advokat
Epost:
ela@klovfjell.no
Mobil:
+47 992 80 908

Trygve Tveter
Partner/advokat
Epost:
tveter@klovfjell.no
Mobil:
+47 224 27 206

Øystein Hagen
Partner/advokat
Epost:
oh@klovfjell.no
Mobil:
+47 919 11 319

Kristin Bugge Midthjell
Partner/advokat
Epost:
kbm@klovfjell.no
Mobil:
+47 917 79 611

Helan Hafzullah
Partner/advokat
Epost:
hh@klovfjell.no
Mobil:
+47 477 04 125

Micaela Hetland
Assosiert partner/advokat
Epost:
mh@klovfjell.no
Mobil:
+47 989 07 046

Elisabeth Leonhardsen
Advokat
Epost:
eml@klovfjell.no
Mobil:
+47 22 17 74 00

Steinar Fretheim
Advokatfullmektig
Epost:
sf@klovfjell.no
Mobil:
+47 475 05 114

Servet Yildiz Stêrk
Advokatfullmektig
Epost:
sy@klovfjell.no
Mobil:
+47 902 86 098

Karin Handeland Selmer
Advokatfullmektig
Epost:
ks@klovfjell.no
Mobil:
+47 904 04 661

Samirs Askerovs
Advokatfullmektig
Epost:
sa@klovfjell.no
Mobil:
+47 477 83 433

Vilde Maakestad
Advokatfullmektig
Epost:
vme@klovfjell.no
Mobil:
+47 468 04 900

Åse Kaja Tveter Karlsen
Advokatfullmektig
Epost:
atk@klovfjell.no
Mobil:
+47 911 05 859

Kontakt OssAdvokat oslo