Ekteskapsvilkårene

Vilkår for inngåelse av ekteskap

For at et ekteskap skal anses gyldig i norsk rett oppstiller ekteskapsloven kapittel 1 flere vilkår som må være oppfylt.  Loven oppstiller hovedregler, men det finnes også en del særregler og unntak. Her vil kun hovedlinjene skisseres.

I Norge kan både to personer av ulikt kjønn (heterofile) og to personer av samme kjønn (homofile) inngå ekteskap, jf. ekteskapsloven § 1.

Bestemmelsen om kjønnsnøytralitet kom inn i loven i forbindelse med at ekteskapet ble åpnet for par av samme kjønn (felles ekteskapslov for heterofile og homofile par) ved lov 27. juni 2008 nr. 53

ekteskapsvilkårene

Alder på ektefellene

Det første vilkåret loven oppstiller er at begge parter som gifter seg må være fylt 18 år, jf. ekteskapsloven § 1a. Dette er altså minstealderen for å kunne gifte seg i Norge. Det finnes imidlertid visse unntak, men disse vil ikke bli skissert her.  Det avgjørende er alderen når vigselen finner sted.

Ekteskapet må frivillig

Videre må ekteskapet for begge parter være inngått av egen fri vilje og med eget samtykke, jf. ekteskapsloven § 1b.  Frivillighet er et absolutt vilkår for å kunne inngå ekteskap. Ekteskap som ikke er inngått frivillig, kan kjennes ugyldig etter § 16 tredje ledd, eller det kan kreves skilsmisse uten forutgående separasjon etter § 23 tredje ledd.

Smittefarlig sykdom

Den som lider av en smittefarlig sykdom som kan overføres ved seksuell omgang, kan ikke inngå ekteskap uten at den andre parten er gjort kjent med sykdommen og begge parter har fått muntlig veiledning av en lege om farene ved sykdommen, jf. ekteskapsloven § 5

Lovlig opphold i riket

For å kunne inngå ekteskap i Norge må man dessuten også ha lovlig opphold i riket jf. ekteskapsloven § 5 a. Dette innebærer at en utenlands statsborger må ha lovlig grunnlag for å oppholde seg i Norge, dette vurderes ut fra utlendingsloven med tilhørende forskrifter. Bestemmelsen rammer en utenlandsk statsborger som ikke har lovlig opphold i Norge; det kan gjelde begge brudefolkene eller bare den ene. Regelen er til for å unngå proforma-ekteskap som grunnlag for oppholdstillatelse. Dersom et ekteskap er inngått i Norge til tross for at en av partene ikke har lovlig opphold vil ekteskapet likevel anses gyldig, men det vil ikke kunne gi grunnlag for oppholdstillatelse i landet.

Forbud mot å inngå ekteskap

Loven setter også opp visse forbud mot å inngå ekteskap. Man kan for det første ikke inngå ekteskap dersom man fra før er gift, eller har et registrert partnerskap, og dette fortsatt består, jf. ekteskapsloven § 4. Det videre heller ikke adgang til å inngå ekteskap med nære slektninger. Hva som anses som nære slektninger er slekt i rett opp- eller nedstigende linje, altså besteforeldre, foreldre, barn, barnebarn osv., samt søsken jf. ekteskapsloven § 3. Det er heller ikke i utgangspunktet adgang til å inngå ekteskap med adoptivbarn.

Vilkårene som er skissert her må således være oppfylt for å kunne inngå et gyldig ekteskap i Norge. For å sikre at disse vilkårene er oppfylt foretas det en prøving av vilkårene før en vigsel finner sted.

Preben Kløvfjell
Partner/advokat
Epost:
pk@klovfjell.no
Mobil:
+47 900 85 188

Robert Voldhuset
Advokat
Epost:
rv@klovfjell.no
Mobil:
+47 977 28 762

Sara Sibbern Sørensen
Advokat
Epost:
sss@klovfjell.no
Mobil:
+47 918 68 082

Erlend Liaklev Andersen
Partner/advokat
Epost:
ela@klovfjell.no
Mobil:
+47 992 80 908

Trygve Tveter
Partner/advokat
Epost:
tveter@klovfjell.no
Mobil:
+47 224 27 206

Øystein Hagen
Partner/advokat
Epost:
oh@klovfjell.no
Mobil:
+47 919 11 319

Kristin Bugge Midthjell
Partner/advokat
Epost:
kbm@klovfjell.no
Mobil:
+47 917 79 611

Helan Hafzullah
Partner/advokat
Epost:
hh@klovfjell.no
Mobil:
+47 477 04 125

Micaela Hetland
Assosiert partner/advokat
Epost:
mh@klovfjell.no
Mobil:
+47 989 07 046

Elisabeth Leonhardsen
Advokat
Epost:
eml@klovfjell.no
Mobil:
+47 22 17 74 00

Steinar Fretheim
Advokatfullmektig
Epost:
sf@klovfjell.no
Mobil:
+47 475 05 114

Servet Yildiz Stêrk
Advokatfullmektig
Epost:
sy@klovfjell.no
Mobil:
+47 902 86 098

Karin Handeland Selmer
Advokatfullmektig
Epost:
ks@klovfjell.no
Mobil:
+47 904 04 661

Samirs Askerovs
Advokatfullmektig
Epost:
sa@klovfjell.no
Mobil:
+47 477 83 433

Vilde Maakestad
Advokatfullmektig
Epost:
vme@klovfjell.no
Mobil:
+47 468 04 900

Åse Kaja Tveter Karlsen
Advokatfullmektig
Epost:
atk@klovfjell.no
Mobil:
+47 911 05 859

Inngåelse av ekteskap

Kontakt OssAdvokat oslo