Vilkår

Advokatene tilknyttet Advokat Oslo utfører alle oppdrag etter regler for god advokatskikk.

Salær beregnes normalt etter medgått tid, og avregnes etterskuddsvis pr. time med tillegg av mva. Vår timepris varierer ut i fra sakstype og kompleksitet. Normal timepris er kr. 1.800,- + mva.

Vi undersøker alltid om det er mulig å få dekket utgiftene til advokat gjennom forsikring, forening eller reglene om fri rettshjelp. I saker som faller inn under ordningen om fri rettshjelp, dekkes salæret av det offentlige etter offentlig sats, og klienten er forpliktet til å betale den til enhver tid gjeldende egenandel etter lov om fri rettshjelp.

Advokaten som påtar seg oppdraget skal utstede oppdragsbekreftelse hvor det fremkommer hvordan salær beregnes, med mindre oppdraget er begrenset på en slik måte at det er unaturlig.

Oppdraget skal for øvrig utføres i overensstemmelse med god advokatskikk. Regler for God Advokatskikk og nærmere opplysninger om klageordningen finnes på Advokatforeningens hjemmeside: www.jus.no under Råd og rettshjelp. Oppdraget løper til sakens avslutning, eller til oppdraget trekkes tilbake av en av partene.

Våre advokater praktiserer legitimasjonskontroll etter hvitvaskingsloven ved transaksjoner som innebærer bruk av klientkonto, herunder ved betaling av forskudd mv. til klientkonto.

Forbehold om feil i innholdet på advokat Oslo

Vi publiserer mange artikler og juridiske fremstillinger som er nyttige for folk flest.

Innholdet på advokatoslo.no er skrevet og kvalitetssikret av dyktige advokater med spesialkompetanse på de ulike rettsområdene. Vi har forsøkt å oppdatere innholdet jevnlig, slik at fremstillingene er mest mulig relevante for brukeren.

Det tas likevel uttrykkelig forbehold om at det kan forekomme feil, og vi har ikke ansvar for eventuelt økonomisk tap eller skade som følge av at noen har basert sin rettsstilling på nettsiden. Vi anbefaler forøvrig ingen å basere sin rettsstilling på informasjon som er hentet fra internett. Du bør alltid ta kontakt med advokat dersom du er usikker på din posisjon.

Opphavsrett

Alt av innhold til advokatoslo.no er beskyttet av åndsverkloven.

Enhver ettergivelse skal skje innenfor lovens rammer og tillatelser, noe som blant annet medfører at kopiering av nettsidene i profesjonell sammenheng er strengt forbudt. Kopiering og ettergivelse i profesjonell sammenheng vil bli håndhevet strengt.

Advokat oslo