Skilsmisse


separasjon og skilsmisse

Parter som ønsker å bringe en tvist om foreldreansvar, fast bosted eller samvær inn for domstolene, må fremlegge gyldig meklingsattest for retten. Dersom det ikke foreligger meklingsattest, vil domstolene avvise saken.

Alle foreldre med barn under 16 år plikter å møte til mekling ved separasjon og samlivsbrudd, jf. ekteskapsloven § 26 og barneloven § 51. Det samme gjelder for foreldre som skal bringe en sak om foreldreansvar, fast bosted eller samvær inn for domstolene. Ektefeller som søker separasjon må vedlegge meklingsattest sammen med søknad om separasjon. Samboere som har felles barn under 16 år, må fremlegge gyldig meklingsattest for å motta utvidet barnetrygd, jf. barnetrygdloven § 9. 

Parter som ønsker å bringe en tvist om foreldreansvar, fast bosted eller samvær inn for domstolene, må fremlegge gyldig meklingsattest for retten. Dersom det ikke foreligger meklingsattest, vil domstolene avvise saken. Advokat Oslo har solid erfaring innen mekling, la oss også hjelpe deg!

Formålet med familiemekling

Formålet med meklingen er å hjelpe foreldrene til å komme frem til en skriftlig avtale om foreldreansvar, fast bosted og samvær for deres felles barn. Avtalen foreldrene inngår, skal først og fremst rette seg etter hva som er til barnets beste, jf. barneloven § 48. Det er ikke noen offentlig kontroll med slike avtaler, men mekleren skal ha fokus på barnets beste og gjøre foreldrene oppmerksomme på barnets rett til å bli hørt, jf. barneloven § 31.

Meklingsattest

Meklingsattest utstedes av mekler etter første time, uavhengig av resultat av meklingen.  Meklingsattesten er gyldig i 6 måneder fra utstedelsen.

Bestill time til familiemekling hos Advokat Oslo

Familievernkontorene og enkelte advokater med bevilling som godkjent offentlig mekler, utfører lovpålagt mekling etter barneloven og ekteskapsloven. Ofte har familievernkontoret lang ventetid.

Advokat Sara Sibbern Sørensen og advokat Robert Voldhuset er godkjente offentlige meklere ved separasjon eller samlivsbrudd. Dette innebærer at meklingsattest utstedes og at ordningen er gratis for partene.  Det kan mekles gratis i inntil 7 timer. Alle meklere er fagpersoner som har særskilt utdanning innenfor familiemekling.

Advokat Robert Voldhuset og advokat Sara Sibbern Sørensen er i tillegg spesialiserte innenfor barnerett og familierett. Advokatene jobber svært mye med saker som involverer barn, både som advokat i barnefordelingssaker, advokat for barnet og som meklere i familiesaker.

Vi kan derfor bidra med spesialisert erfaring under meklingen. Demping av konfliktnivået er ofte avgjørende for å skape et godt foreldresamarbeid om felles barn. Det er alminnelig kjent at høy konflikt kan være skadelig for barn og barns utvikling. Vi har fokus på konsekvensene av langvarig høykonflikt og barnas beste i meklingen, og kan gi råd og veiledning om ulike hensyn som erfaringsmessig er viktige i barnefordelingssaker. Vi kan tilby mekling fra våre kontorer i Oslo, Lillestrøm og Eidsvoll. Normal ventetid er 1-2 uker fra du bestiller time til mekling. Du kan lese mer om familiemekling hos oss i advokat Oslo på www.familiemekling.no

Kom i kontakt med oss