MENUMENU
MENUMENU

Barnefordeling

Barnefordeling

Bred erfaring med barnefordelingssaker

Barnefordelingssaker er et av våre kjerneområder. Vi bistår en rekke foreldre og barn, både utenfor domstolene og i rettsprosesser, og besitter bred og lang erfaring fra krevende saker.  Våre advokater kan bidra med spesialisert erfaring og kunnskap innenfor faget barnerett.

Riktig rådgivning og valg tidlig i prosessen kan ofte være avgjørende for utfallet av en sak, og kan ofte bidra til at man oppnår et best mulig resultat, enten gjennom dom eller forlik.

Våre advokater bistår både i forkant av og under en rettslig prosess. Vi har fokus på å være konstruktive, og finne løsninger til det beste for ditt barn. Advokat Oslos kompetanse innen familiemekling, barnevern, bistandsoppdrag og vold gir oss en særskilt kompetanse i vanskelige barnefordelingssaker, herunder der det er et høyt konfliktnivå mellom foreldre.

Flere av våre advokater har også erfaring som eksterne meklere i regi av familievernkontorene i forbindelse med samlivsbrudd og saker som bringes inn for domstolene. Erfaringen som mekler gir advokatene en særskilt erfaring og innsikt i ulike problemstillinger som omhandler barn/foreldre.

Barnets beste i barnefordelingssaker

Det avgjørende for resultatet i en foreldretvist er hva som er til barnets beste, jf. barneloven § 48.

Hva som anses å være til barnets beste bygger bred, konkret og sammensatt vurdering. Domstolene oppnevner stort sett alltid sakkyndig psykolog til å gjøre vurderinger av hva som er til barnets beste i barnefordelingssaker. Selv om ikke domstolene er forpliktet til å rette seg etter den sakkyndiges vurderinger og konklusjon, er erfaringen at domstolene ofte lener seg til den sakkyndige, dog ikke alltid.

Vi har god og oppdatert kunnskap om de ulike psykologfaglige hensyn som er relevante i vurderingen av hva som er til barnets beste, prosessen i en barnefordelingssak, sakkyndiges rolle og de ulike momentene som domstolene vektlegger i en barnefordelingssak.  Våre advokater tilstreber å gi våre klienter god informasjon om prosessen og de ulike hensyn som er relevante.

Våre advokater søker å gi klienten best mulig innsikt og forståelse i hva domstolene og sakkyndige vil vektlegge, slik at man kan vurdere hvilke påstander som bør nedlegges, om forlik bør inngås og om det bør tilbys eller innhentes særskilte bevis. Der det er behov for det kan vi også innhente informasjon fra instanser som BUP, barneverntjeneste, politi, helsepersonell eller skole/barnehage mv.

Ved påstander om vold, rus eller psykiatri

Normalt vurderer man at enighet gjennom avtale eller rettsforlik er en fordel for foreldre og barn.

Ikke alle saker bør forlikes. Barnefordelingssaker der det fremkommer påstander om vold, rus eller psykiatri er generelt vanskelige og representerer særlige utfordringer.  I veileder Q-15/2004 om saksbehandlingsregler i barnefordelingssaker for domstolene og høring av barn, slås det fast at de fleste saker hvor vold og overgrep er sentrale tema, vil man være tjent med en ordinær rettsbehandling og utredningsbasert sakkyndigarbeid.

Advokatbistand i saker om daglig omsorg for felles barn

Daglig omsorg eller fast bosted har den som barnet bor fast hos.

Daglig omsorg knytter seg til beslutningsmyndighet, og ikke hvor mye tid man tilbringer med barnet. Den barnet bor fast hos kan for eksempel bestemme hvor i Norge barnet skal bo, forutsatt at den andre forelderen varsles 6 uker før en flytting, jf. barneloven § 42a.  Det kan videre avtales at barnet skal ha fast bosted hos den ene forelderen, og samvær med den andre 50 % av tiden.

Advokat i samværssaker

Den forelder som barnet ikke bor fast hos, har samværsrett.

Det vil nesten alltid være til barnets beste å opprettholde god kontakt med begge foreldrene, selv om foreldrene ikke lenger bor sammen. Barneloven §§ 42 og 43 gir barnet og den forelderen det ikke bor sammen med en gjensidig rett til samvær. Bostedsforelderen har en plikt til lojalt å sørge for at barnet kan opprettholde en god og stabil kontakt med begge foreldrene.

I enkelte unntakstilfeller kan det hende at det best for barnet er at det fastsettes samvær under tilsyn, eller at det ikke fastsettes samvær. Advokat Oslo har erfaring fra og oppdatert kunnskap på de ulike tilsynsordningene og nullsamvær.

Advokat i saker om foreldreansvar

Foreldreansvar er det overordnede ansvaret for oppdragelsen, herunder å være med å bestemme i personlig forhold for barnet, samt ha rett til informasjon om barnet.

Den klare hovedregelen er at foreldreansvaret forblir felles også etter et samlivsbrudd, med mindre foreldrene avtaler noe annet, jf. barneloven § 34. Den som har daglig omsorg og den som har samværsrett vil normalt ha foreldreansvar i fellesskap.

Advokat i rettslig prosess

Dersom en barnefordelingssak bringes inn for domstolene, vektlegges framdrift, konfliktreduksjon og samarbeidsløsninger i særlig grad. Ved tvist for domstolene innkalles partene til et saksforberedende møte, og det skal normalt oppnevnes en sakkyndig psykolog, som kan bistå partene.

Rettens avgjørelser i en barnefordelingssak vil avgjøres ut fra det grunnleggende hensynet til barnets beste. Erfaringsmessig vil den sakkyndiges vurderinger og anbefaling om hva som er til det enkelte barns beste, langt på vei vil følges av domstolene, selv om også andre synspunkter kan komme inn.

Våre advokater har oppdatert kunnskap om hvilke barne- og psykologfaglige momenter som vektlegges i barnets- beste vurderingen. Vi tar gjerne et møte for å gi deg best mulig innsikt i hva den sakkyndige og retten vil vektlegge, slik at du er godt informert om gangen i en barnefordelingssak, forliksmuligheter, hvilke bevis som bør føres og anbefalte taktiske tilnærminger.

Fri rettshjelp i barnefordelingssaker

Barnefordelingssaker er en sakstype som kvalifiserer til fri rettshjelp dersom søker oppfyller de økonomiske vilkårene. Pr i dag er det krav om bruttoinntekt opp til kr. 246.000,-. Dersom søker bor sammen med ektefelle eller samboer med felles økonomi, skal samlet inntekt legges til grunn. Inntektsgrensen er da kr. 369.000,-. Advokatene i RUV påtar seg også saker med fri rettshjelp.

Send ditt forespørsel her