MENUMENU
MENUMENU

Barnefordeling

Barnefordeling kan være både konfliktfylte og krevende saker å stå i som forelder og barn.

Foreldre som opplever samlivsbrudd må ta stilling til tre sentrale spørsmål:

  • Hvor skal barna bo fast?
  • Hvordan samværsordning skal barna ha?
  • Hva skjer med foreldreansvaret?

 

Barnefordeling kan være kompliserte saker der advokatens rolle kan få stor betydning. Når advokat kommer inn som rådgiver for en av partene, er det viktig at advokaten har god kunnskap om de psykologfaglige vurderingene som er rådene i barnefordelingssaker.

Barnefordelingssaker er et av våre kjerneområder. Vi bistår en rekke foreldre og barn, både utenfor domstolene og i rettsprosesser, og besitter bred og lang erfaring fra krevende saker.

Våre advokater kan bidra med spesialisert erfaring og kunnskap innenfor faget barnerett.

barnefordeling

Hvorfor velge Advokat Oslo

Det er mange advokater å velge mellom og det kan være vanskelig å velge riktig advokat. Mange har ikke forutsetninger for å kunne ha en klar oppfatning og valget kan bli tilfeldig.

Våre advokater er spesialiserte på barnefordelingssaker og vi har et brennende engasjement

Våre advokater har god og oppdatert kunnskap om de ulike psykologfaglige hensyn som er relevante i vurderingen av hva som er til barnets beste, prosessen i en barnefordelingssak, sakkyndiges rolle og de ulike momentene som domstolene vektlegger i barnefordelingssak.

Riktig rådgivning og valg tidlig i prosessen kan være avgjørende for utfallet av en barnefordelingssak, og kan bidra til et best mulig resultat.

Våre advokater søker å gi klienten best mulig innsikt og forståelse i hva domstolene og sakkyndige vil vektlegge i barnefordelingssaker. Dette vil hjelpe i å vurdere hvilke påstander som bør nedlegges, om forlik bør inngås, og om det bør tilbys eller innhentes særskilte bevis.

Våre advokater kan innhente informasjon (bevis) fra instanser som BUP, barneverntjeneste, politi, helsepersonell eller skole/barnehage mv, der det er behov for bevisføring rundt dette.

Våre advokater har høy kompetanse og lang erfaring innen skilsmisse og barnefordeling. Vår erfaring gir deg et fortrinn i krevende barnefordelingssaker der det er høy konflikt eller vanskelige problemstillinger som påstander om vold, rus, psykiatri eller overgrep.

Våre advokater har fokus på å være konstruktive, og finne gode løsninger.

Våre advokater er også eksterne meklere for familievernkontorene i Oslo og Akershus. Vår erfaring som meklere gir oss en særskilt erfaring og innsikt i ulike problemstillinger som omhandler foreldreansvar, fast bosted og samvær.

Vi tar gjerne et møte for å gi deg best mulig innsikt i hva den sakkyndige og retten vil vektlegge, slik at du er godt informert om gangen i en barnefordelingssak, forliksmuligheter, hvilke bevis som bør føres og anbefalte taktiske tilnærminger.

Barnets beste i barnefordelingssaker

Alle avgjørelser i barnefordelingssaker skal rette seg etter hva som er til barnets beste.

Hva som anses å være til barnets beste bygger på bred, konkret og sammensatt vurdering.

Domstolene oppnevner stort sett alltid sakkyndig psykolog til å gjøre vurderinger av hva som er til barnets beste i barnefordelingssaker. Selv om ikke domstolene er forpliktet til å rette seg etter den sakkyndiges vurderinger og konklusjon, er erfaringen at domstolene ofte lener seg til den sakkyndige.

Advokatene hos Advokat Oslo har god og oppdatert kunnskap om de ulike psykologfaglige hensyn som er relevante i vurderingen av hva som er til barnets beste, prosessen i en barnefordelingssak, sakkyndiges rolle og de ulike momentene som domstolene vektlegger i en barnefordelingssak.

Barnefordelingssaker når det er påstander om vold, rus eller psykiatri

Normalt vurderer man at enighet gjennom avtale eller rettsforlik er en fordel for foreldre og barn. Parter kan derfor ofte oppleve et press fra både dommer, sakkyndige og i noen tilfeller også sin egen advokat, på å forlike sakene når de står for domstolene.

Det er vår oppfatning at ikke alle barnefordelingssaker bør forlikes. Barnefordelingssaker der det fremkommer påstander om vold, rus eller psykiatri er generelt vanskelige og representerer særlige utfordringer. Disse sakene bør normalt ikke forlikes.

I veileder Q-15/2004 om saksbehandlingsregler i barnefordelingssaker for domstolene og høring av barn, slås det fast at de fleste saker hvor vold og overgrep er sentrale tema, vil man være tjent med en ordinær rettsbehandling og utredningsbasert sakkyndigarbeid.

I disse sakene er det viktig at advokaten tydeliggjør og løfter frem de risikofaktorene som foreligger, og ikke utsetter klient for forlikspress.

Fri rettshjelp i barnefordeling

Barnefordeling er en sakstype som kvalifiserer til fri rettshjelp dersom søker oppfyller de økonomiske vilkårene.

Pr i dag er det krav om bruttoinntekt opp til kr. 246.000,-. Dersom søker bor sammen med ektefelle eller samboer med felles økonomi, skal samlet inntekt legges til grunn. Inntektsgrensen er da kr. 369.000,-.

Advokatene i Advokat Oslo påtar seg også saker med fri rettshjelp.

Robert Voldhuset
Advokat
Epost:
Mobil:
 +47 977 28 762
Sara S. Sørensen
Advokat
Epost:
Mobil:
+47 91 86 80 82

Barnefordeling

Kontakt oss

Advokat oslo
        
MENUMENU